Manipur BJP plays down quit spree

Playing down the resignation of three MLAs from their posts in the past Few days, a…

Manipur kingdom’s boundary stones ‘gone’

The site from where the three stones had ‘disappeared’ is uninhabited and is surrounded by thick…

Suspected KIA Militants Loot SoO Camp

The Suspension of Operations (SoO) camp houses some members of multiple militant outfits. A unexpected incident…

Help of Manipur MLAs sought in NRC nudge

State student bodies plan mega rally in Imphal The seven Manipur student organisations seeking the immediate…

CM N Biren Singh: Harsh Warning Against Anyone Engaged In Drug Trade.

N Biren Singh stressed that the government will not, under any circumstances, compromise in the fight…

লাক্লিবা কুমজা ২০২৪ দগী কংগ্রেসকী মতম লাক্লগনি – নরায়ন স্মামি

এ আঈ সি সি গী  লুচিংবা রাহুল গান্ধিনা  হৌখিবা ইং কুমজা ২০২২ গী সেপ্তেম্বর থাদগী কৈন্য়াকুমারিদগী…

মহৈরোয় লুপ ৬না ইদুকেসন মিনিষ্টর অমদি কম্মিস্নার ফম থাদোকউ হায়খ্রে

“ঙসি ইতিহাসিক ওইরবা কংলা নোংপোক থোং হাংখ্রে” ‹>³gæ[¹ Úå[>®¡[΢[t¡¤å ³šå} ó¡à¤à Úå[>®¡[΢[t¡ অমা *ÒüÒ>¤à R¡³Ò>ƒ¤KンA¡ ³[>šå¹…

ঐখোয়গী লৈবাক অসি ঙাক শেন্দুনা কায়হন্দনা থম্বা হায়বসি ঙসিগী মীরোল ঐখোয়গী ইথৌদাংনি – সি এম বিরেন

&G> ëºï¹A¡šà ³t¡³ƒà [ƒìCt¡¹[> ÒàÚ¹¤Îå ÒàÚ\¹Î>å ঐìJàÒüKã  Òüšà  Òüšå[Å}>à º³ƒ³[Î R¡àA¡ শেন্দুনা =´Ã´¬ƒKã R¡[ÎKã JåÄàÒü অসি…

লালহৌলুপ ৯গী কাদর ৪৩ লৈঙাক্তা চংজখ্রে, লালহৌলুপ অমগসু ৱারি শান্নরি- এন বিরেন

ºàºëÒïºåš 8 Kã A¡àƒ¹ 43 R¡[Î Jå;ºàÒü =àìƒàv¡û¡å¡>à ³[>šå¹ íºR¡àv¡û¡à W¡}\¹A¡ìJø¡ú ët¡àR¡à>- ët¡àR¡à>¤à ºàºëÒïºåš 9 দগী …

Manipur: Manipuri Pony and Polo Players Welfare Association demanded grazing field for ponies

Imphal, June 09 2022: Demanding a permanent grazing field for Manipur ponies and effective implementation of…

Manipur: Alleged 3 brothers arrested on charge of killing village chief

Imphal, June 09 2022: Manipur police on Wednesday arrested three brothers allegedly involved in the killing…

Manipu: CM Biren Urged revenue, forest officials to work sincerely

Imphal, June 09 2022: Chief Minister N Biren Singh vented his fury towards officers of Revenue…

Manipur: Underground member held

Imphal, June 07 2022: A team of Kangpokpi District Police arrested a cadre of a proscribed…

Manipur: RNSON and KAMA demand capital punishment to rapist

Imphal, June 07 2022: Rongmei Naga Students’ Organisation, Manipur (RNSOM) and Kabui Mothers’ Association (KAMA), Manipur…

Manipur: No case of Nongmaiban village pending in court says Principal Chief Conservator of Forest

Imphal, June 07 2022: While stating that there are no pending cases in the court regarding…