CM N Biren Singh: Harsh Warning Against Anyone Engaged In Drug Trade.

N Biren Singh stressed that the government will not, under any circumstances, compromise in the fight…

Several Injured as Protesters Clash with Police in Kangpokpi.

Section 144 of the CrPC was imposed in the districts of Churachandpur and Kangpokpi districts following…

লৈঙাক্না লংলা লংজিন পুথোকপিনবা তকশিনখ্রে।

“ভি দি এফ প্রেমানন্দা থিননবা লৈঙাক্না অহেনবা ফোর্স শিজিনরগনি”

 ³[>šå¹ লৈঙাক্না W¡}[Å[À¤à ৱার *> ‰Kt¡à Źç¡A¡ Úàƒå>à ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šƒà Źç¡A¡ Úà[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ šàì΢àì>º [>ìR¡à´¬³ প্রেমানন্দা  ë=ï¤àº *yû¡³ ³[>} íºA¡àÚƒà íº¤à অসি ঙসি  ó¡à*¤à [=¤à J}ƒ>à íº¹A¡šà অসিদা íºR¡àB¡ã ë=ï*}¤å Úà[>}ƒ¤à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú প্রেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগী  ³t¡à}ƒà ëų[J¤à ë\ & [Î >à ঙসি  ë=ï¤àº *yû¡³ ³šàƒà ë>ìÑ•º হায়ৱে  102 [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡}[ÅÀå칡ú ÒìÚ}ƒKã অহেনবা  ëó¡à΢ =à[\ÀKà [=K[> ÒàÚ¤à íºR¡àB¡ã ³àÒüîA¡ƒKã =à\¤à [š¹A¡šƒKã W¡}[ÅÀ´¬à ëJàR¡\} ³t¡³ J¹Kã *Òü>à হন্দোকখ্রে ÒàÚ[¹¡ú ëÒï[J¤à জানুৱারি  16 t¡à চান্দেল  [ƒ[Ê¡öCA¡ã l¡ü¹à> ët¡àš W¡ã}Åà}ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šà W¡;šƒà Úà*¤à [®¡ [ƒ &ó¡ প্রেমানন্দা  ঙসি ó¡à*¤à [=¤à ó¡}ƒ¤à অসি  A¡àƒà>à অঙকপা ó¡à*Òü¡ú অশুক  Åà}º¤à ³t¡³[΃à লৈঙাক্না  tå¡[³Äà íº[Å>¤à Úà[>}샡ú অথুবা  ³t¡³ƒà ó¡}>>¤à íºR¡àB¡ã অরৈবা  šàî´¬ [Å[\ăå>à ëÒà;>Kƒ¤[>¡ú ³[>šå¹Kã W¡ã}Kã ³ó¡³[Å}ƒà পাক্তননা  =à¹[Aá¤à ëšà[š šà´¬ã[Å} Úà”‚;>¤à íºR¡àA¡ অসিনা W¡}[Å[À¤à ëJàR¡\}ƒà  Źç¡A¡ Úà[¹¤à ³ã*Òü অমা  ³à}[J¤à ÒàÚ¤[Î ëJàR¡\} অসিবু  ³àÒü[=>¤à [ÅÀA¡šà ºìÀà} অমনি  ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú [®¡ [ƒ &ó¡ ³à}[J¤à অসিনা  šå[ºÎ šàì΢àì>º[Å} ë³à칺 ƒàl¡ü> ët¡ïƒå>à ëšà[š প্লান্টেসন  Úà”‚;šKã ‰àÒü¤ অসিদা  Źç¡A¡ Úà[>}ºv¡û¡¤Îå ÚàÒü¡ú

                                                                        ভি দি এফ প্রেমানন্দা মাংখিবগী মীয়াম্না লম্বী থিংবা

[®¡ [ƒ &ó¡ ³à}[J¤Kã ë=ïìƒàA¡ অসি য়াম্না  ÒA¡[W¡Äà ëºï¤à t¡R¡àÒüó¡ìƒ¡ú ëšà[š প্লান্টেসন অসিদা Jå;ºàÒü šàÚ¤à Nøç¡š[Å}>à ³>å}ƒà Îìšài¢¡ ët¡ï¤øà ÒàÚ¤[Î মীয়াম্না  ët¡àÒü>à Ò}>[¹¤à ৱাহংনি ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  [®¡ [ƒ &ó¡ প্রেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগী  ³t¡à}ƒà ঙসি Òü´£¡àºKã A¡}ìNøÎ ভৱনদা šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡ü>¤ƒà &³ [š [Î [Î Kã ®¡àÒüÎ প্ৰসিদেন্ট  A塳à[¹ [t¡ìºàt¡³à>à ÒàÚ[J¤ƒà ইন্দো ম্য়ানম্মার  ë¤àƒ¢¹ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà>¤à W¡;[J¤ƒKã জানুৱারি  20¡ú 21 ƒKã ³à}[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ ঙসি  ó¡à*¤à [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসি  íºR¡àB¡ã A¡¹´¬à অশোইবনো  ÒàÚ¤ƒå A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à Ò}[º¡ú ³[>šå¹ šå[ºÎ šàì΢àì>ºƒKã ëÒÄà ³ì=ï>à íº¤à Nøç¡š íº¹¤øà? íºR¡àA¡ অসিগী &ƒ[³[>ìÊ¡öÎ> অসি ó¡ì¹ ÒàÚ¹¤[>>à ³à}[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ šàì΢àì>º অসি  লৈঙাক্না  [=ìƒàA¡[šƒå>à Òü³å} ³>å}Kã ³ã*Òüƒà Jå;[ÅÄ[¤Úå ÒàÚ[J¡ú মহাক্না  ³Jà t¡à¹ƒå>à লৈঙাক্না W¡}[Å[À¤à ৱার *> ‰K [Î A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à ëÅïK;[º¡ú ৱার অসিদা  Źç¡A¡ Úà[¹¤à šàì΢àì>º অমা  ³à}[J¤ƒà Jåƒv¡û¡à ë¹ÑHåþ¸ ët¡ï>¤à =¤A¡ šàÚJ;[J샡ú লৈঙাক্না ët¡ï¤à ঙমদবা  A¡[¹ íº¤ìK? অদুবু  >å[³; 10 [> ó¡à[ºÀAá¤à ó¡à*¤à ³à}[J¤à ³ã*Òü [=¤à J}ƒ>à íº[¹¡ú ³[Î>à W¡}[Å[À¤à ëJàR¡\} অসি  [ƒì³àì¹ÀàÒü\ ët¡ïÒÀ¤øà ÒàÚ¤Kã ৱাহংশিং  অসিগী  šàl¡üJå³ লৈঙাক্না  [šKƒ¤[> ÒàÚ[J¡ú অমরোমদা  [®¡ [ƒ &ó¡ প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগা  ³[¹ íº>>à ëų[J¤à ë\ & [Î অমদি  মীয়াম্না  ঙসি অয়ুক অঙনবদগী ë>ìÑ•º  হায়ৱে  >´¬¹ 102 ë=ï¤àº *yû¡³ ³šàƒà º´¬ã [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡}[Å>[J¡ú ë=ï¤àº šå[ºÎA¡ã A¡àR¡¤å অমনা  ³ãÚà³ W¡ìxàA¡ চৎশিন্দা  অপনবা  [šƒ>¤à ëÎA塸[¹[t¡Kã ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à} ëºïJ;º¤Îå মীয়াম্না  Òü[g> šà>¤à Kà[¹[Å} W¡ìxàA¡ W¡;[Å> ët¡ï¤à [=}[J¡ú ë\ & [Î Kã A¡>쮡>¹>à ÒàÚ[J¤ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šà W¡;[J¤à প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসি  জনুৱারি 31 ó¡à*¤ƒà šåì=àv¡ûö¡¤[ƒ ³ãÚà³Kà ëºàÒü>>à ³Jº A¡ÚàKã ëJàR¡\} W¡}[ÅÀK[> ÒàÚ>à íºR¡àv¡û¡à J}Ò>Jø¤[>¡ú লৈঙাক্না tå¡[³Äà íº[Å>¤à অসি Úà[>}샡ú প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}[‰¤à ó¡à*¤à ëJàR¡\} ³Jà t¡à>à W¡}[Å>[JK[>¡ ÒàÚ[¹¡ú íW¡¹A¡ অসিদা  ë\ & [Î Kã ³ã×;[Å}>à ঙসি   >å}[=º ৱাৰ্ক্স [³[>ʹ গোবিন্দাস ëA¡ì”‚ï\³Kà [³[>ʹKã *[ó¡Î ëW¡´¬¹ƒà ৱারি  Åàăå>à লৈঙাক্না  ³Jº A¡ÚàKã টেক্নোলোজি  [Å[\ăå>à প্ৰেমানন্দা [=¤Kã =¤A¡ W¡xK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à [š¤ƒKã ëJàR¡\} অদু  ³t¡³ J¹Kã *Òü>à হন্দোকখ্রে  ÒàÚ[¹¡ú [³[>ʹ>à ÒìÚ}ƒKã অহেনবা  ëó¡à΢[Å} থাজিনদুনা  [=¹ìK >å[³; হুম্নিগী  ³t¡³ [š[¤>¤à ÒàÚ¤ƒKã ë\ & [Î Kà ÚàÄ¤à šå¹A¡[J¤[>¡ú =à অসিগী 5 ó¡à*¤à ³t¡³ [šK[>¡ú A¡[¹P¡´¬à º}ºà º}[\> šåì=à¹v¡ûö¡¤[ƒ =à অসিগী  6 t¡à ë\ & [Î Kã ³ãó¡³ šà}ì=àv¡ûå¡>à A¡[¹ ët¡ïKƒìK হায়বদু   ëºšÃK[> ÒàÚ>à ë\ & [Î Kã A¡>쮡>¹>à ÒàÚ[J¡। 

Manik Saha files nomination papers from Tripura’s Town Bardowali seat

Tripura chief minister Manik Saha was accompanied by Assam chief minister Himanta Biswa Sarma and Manipur…

মনিপুরগী পুৱারিদা য়াম্না শোনবা চিফ মিনিষ্টর হায়বদু ওইরে- কংগ্রেস

ফ্রিদম ওফ ষ্পিচ অমদি ফ্রিদম ওফ মুভমেন্ট ফংননবা কংগ্রেসনা থেংনখিগনি- এন বুপেন্দা মৈতৈ [¤ ë\ [š…

Manipur celebrates 51st Statehood Day

Imphal, January 21 2023: Manipur celebrated its 51st year of attaining statehood. Manipur Chief Minister N…

জি- 20 সম্মিৎ কীদমক মনিপুরগী ওইনসু  শেম শাবা লোয়রে – চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন সিংহ

প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদিগী চিয়ারমেন্সিপ মখাদা  ইন্দিয়াগী  ষ্টেট খুদিংদা পাংথোক্কদবা জি- 20 সম্মিৎ কীদমক মনিপুরগী ওইনসু …

মহৈরোয় লুপ ৬না ইদুকেসন মিনিষ্টর অমদি কম্মিস্নার ফম থাদোকউ হায়খ্রে

“ঙসি ইতিহাসিক ওইরবা কংলা নোংপোক থোং হাংখ্রে” ‹>³gæ[¹ Úå[>®¡[΢[t¡¤å ³šå} ó¡à¤à Úå[>®¡[΢[t¡ অমা *ÒüÒ>¤à R¡³Ò>ƒ¤KンA¡ ³[>šå¹…

লালহৌলুপ ৯গী কাদর ৪৩ লৈঙাক্তা চংজখ্রে, লালহৌলুপ অমগসু ৱারি শান্নরি- এন বিরেন

ºàºëÒïºåš 8 Kã A¡àƒ¹ 43 R¡[Î Jå;ºàÒü =àìƒàv¡û¡å¡>à ³[>šå¹ íºR¡àv¡û¡à W¡}\¹A¡ìJø¡ú ët¡àR¡à>- ët¡àR¡à>¤à ºàºëÒïºåš 9 দগী …

Manipur: State observed Kargil Vijay Diwas, CM assures special priority to Agniveers

Imphal, July 26 2022: The state observed Kargil Vijay Diwas, which commemorates India’s victory over Pakistan in…

Manipur: CM Biren congratulate Govt school teachers for producing maritorious student

Imphal, July 16 2022: Chief Minister N Biren Singh has lauded and congratulated Government school teachers as…

Manipur: CM Biren inaugurates 100 bedded multi-specialty ward

Imphal, July 15 2022: Chief minister N Biren on Friday inaugurated a 100-bedded multi-specialty ward at American…

Manipur: CM Biren inspects 30-acre pony breeding facilities

Imphal, June 28 2022: Chief Minister N Biren Singh on Tuesday inspected the 30-acre Pony Breeding…

Manipur: BJP, PM Modi paragons of nationalism says CM

Imphal, June 17 2022: Chief minister N Biren has hailed his party BJP and Prime Minister…

Manipur: CM N Biren Singh unveils statue, honours artistes, commends Andro villagers

Imphal, June 15 2022: Chief minister N Biren Singh unveiled a statue of Meidingu Narasingh at…