লৈঙাক্না লংলা লংজিন পুথোকপিনবা তকশিনখ্রে।

“ভি দি এফ প্রেমানন্দা থিননবা লৈঙাক্না অহেনবা ফোর্স শিজিনরগনি”

 ³[>šå¹ লৈঙাক্না W¡}[Å[À¤à ৱার *> ‰Kt¡à Źç¡A¡ Úàƒå>à ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šƒà Źç¡A¡ Úà[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ šàì΢àì>º [>ìR¡à´¬³ প্রেমানন্দা  ë=ï¤àº *yû¡³ ³[>} íºA¡àÚƒà íº¤à অসি ঙসি  ó¡à*¤à [=¤à J}ƒ>à íº¹A¡šà অসিদা íºR¡àB¡ã ë=ï*}¤å Úà[>}ƒ¤à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú প্রেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগী  ³t¡à}ƒà ëų[J¤à ë\ & [Î >à ঙসি  ë=ï¤àº *yû¡³ ³šàƒà ë>ìÑ•º হায়ৱে  102 [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡}[ÅÀå칡ú ÒìÚ}ƒKã অহেনবা  ëó¡à΢ =à[\ÀKà [=K[> ÒàÚ¤à íºR¡àB¡ã ³àÒüîA¡ƒKã =à\¤à [š¹A¡šƒKã W¡}[ÅÀ´¬à ëJàR¡\} ³t¡³ J¹Kã *Òü>à হন্দোকখ্রে ÒàÚ[¹¡ú ëÒï[J¤à জানুৱারি  16 t¡à চান্দেল  [ƒ[Ê¡öCA¡ã l¡ü¹à> ët¡àš W¡ã}Åà}ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šà W¡;šƒà Úà*¤à [®¡ [ƒ &ó¡ প্রেমানন্দা  ঙসি ó¡à*¤à [=¤à ó¡}ƒ¤à অসি  A¡àƒà>à অঙকপা ó¡à*Òü¡ú অশুক  Åà}º¤à ³t¡³[΃à লৈঙাক্না  tå¡[³Äà íº[Å>¤à Úà[>}샡ú অথুবা  ³t¡³ƒà ó¡}>>¤à íºR¡àB¡ã অরৈবা  šàî´¬ [Å[\ăå>à ëÒà;>Kƒ¤[>¡ú ³[>šå¹Kã W¡ã}Kã ³ó¡³[Å}ƒà পাক্তননা  =à¹[Aá¤à ëšà[š šà´¬ã[Å} Úà”‚;>¤à íºR¡àA¡ অসিনা W¡}[Å[À¤à ëJàR¡\}ƒà  Źç¡A¡ Úà[¹¤à ³ã*Òü অমা  ³à}[J¤à ÒàÚ¤[Î ëJàR¡\} অসিবু  ³àÒü[=>¤à [ÅÀA¡šà ºìÀà} অমনি  ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú [®¡ [ƒ &ó¡ ³à}[J¤à অসিনা  šå[ºÎ šàì΢àì>º[Å} ë³à칺 ƒàl¡ü> ët¡ïƒå>à ëšà[š প্লান্টেসন  Úà”‚;šKã ‰àÒü¤ অসিদা  Źç¡A¡ Úà[>}ºv¡û¡¤Îå ÚàÒü¡ú

                                                                        ভি দি এফ প্রেমানন্দা মাংখিবগী মীয়াম্না লম্বী থিংবা

[®¡ [ƒ &ó¡ ³à}[J¤Kã ë=ïìƒàA¡ অসি য়াম্না  ÒA¡[W¡Äà ëºï¤à t¡R¡àÒüó¡ìƒ¡ú ëšà[š প্লান্টেসন অসিদা Jå;ºàÒü šàÚ¤à Nøç¡š[Å}>à ³>å}ƒà Îìšài¢¡ ët¡ï¤øà ÒàÚ¤[Î মীয়াম্না  ët¡àÒü>à Ò}>[¹¤à ৱাহংনি ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  [®¡ [ƒ &ó¡ প্রেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগী  ³t¡à}ƒà ঙসি Òü´£¡àºKã A¡}ìNøÎ ভৱনদা šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡ü>¤ƒà &³ [š [Î [Î Kã ®¡àÒüÎ প্ৰসিদেন্ট  A塳à[¹ [t¡ìºàt¡³à>à ÒàÚ[J¤ƒà ইন্দো ম্য়ানম্মার  ë¤àƒ¢¹ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà>¤à W¡;[J¤ƒKã জানুৱারি  20¡ú 21 ƒKã ³à}[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ ঙসি  ó¡à*¤à [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসি  íºR¡àB¡ã A¡¹´¬à অশোইবনো  ÒàÚ¤ƒå A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à Ò}[º¡ú ³[>šå¹ šå[ºÎ šàì΢àì>ºƒKã ëÒÄà ³ì=ï>à íº¤à Nøç¡š íº¹¤øà? íºR¡àA¡ অসিগী &ƒ[³[>ìÊ¡öÎ> অসি ó¡ì¹ ÒàÚ¹¤[>>à ³à}[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ šàì΢àì>º অসি  লৈঙাক্না  [=ìƒàA¡[šƒå>à Òü³å} ³>å}Kã ³ã*Òüƒà Jå;[ÅÄ[¤Úå ÒàÚ[J¡ú মহাক্না  ³Jà t¡à¹ƒå>à লৈঙাক্না W¡}[Å[À¤à ৱার *> ‰K [Î A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à ëÅïK;[º¡ú ৱার অসিদা  Źç¡A¡ Úà[¹¤à šàì΢àì>º অমা  ³à}[J¤ƒà Jåƒv¡û¡à ë¹ÑHåþ¸ ët¡ï>¤à =¤A¡ šàÚJ;[J샡ú লৈঙাক্না ët¡ï¤à ঙমদবা  A¡[¹ íº¤ìK? অদুবু  >å[³; 10 [> ó¡à[ºÀAá¤à ó¡à*¤à ³à}[J¤à ³ã*Òü [=¤à J}ƒ>à íº[¹¡ú ³[Î>à W¡}[Å[À¤à ëJàR¡\} অসি  [ƒì³àì¹ÀàÒü\ ët¡ïÒÀ¤øà ÒàÚ¤Kã ৱাহংশিং  অসিগী  šàl¡üJå³ লৈঙাক্না  [šKƒ¤[> ÒàÚ[J¡ú অমরোমদা  [®¡ [ƒ &ó¡ প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগা  ³[¹ íº>>à ëų[J¤à ë\ & [Î অমদি  মীয়াম্না  ঙসি অয়ুক অঙনবদগী ë>ìÑ•º  হায়ৱে  >´¬¹ 102 ë=ï¤àº *yû¡³ ³šàƒà º´¬ã [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡}[Å>[J¡ú ë=ï¤àº šå[ºÎA¡ã A¡àR¡¤å অমনা  ³ãÚà³ W¡ìxàA¡ চৎশিন্দা  অপনবা  [šƒ>¤à ëÎA塸[¹[t¡Kã ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à} ëºïJ;º¤Îå মীয়াম্না  Òü[g> šà>¤à Kà[¹[Å} W¡ìxàA¡ W¡;[Å> ët¡ï¤à [=}[J¡ú ë\ & [Î Kã A¡>쮡>¹>à ÒàÚ[J¤ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šà W¡;[J¤à প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসি  জনুৱারি 31 ó¡à*¤ƒà šåì=àv¡ûö¡¤[ƒ ³ãÚà³Kà ëºàÒü>>à ³Jº A¡ÚàKã ëJàR¡\} W¡}[ÅÀK[> ÒàÚ>à íºR¡àv¡û¡à J}Ò>Jø¤[>¡ú লৈঙাক্না tå¡[³Äà íº[Å>¤à অসি Úà[>}샡ú প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}[‰¤à ó¡à*¤à ëJàR¡\} ³Jà t¡à>à W¡}[Å>[JK[>¡ ÒàÚ[¹¡ú íW¡¹A¡ অসিদা  ë\ & [Î Kã ³ã×;[Å}>à ঙসি   >å}[=º ৱাৰ্ক্স [³[>ʹ গোবিন্দাস ëA¡ì”‚ï\³Kà [³[>ʹKã *[ó¡Î ëW¡´¬¹ƒà ৱারি  Åàăå>à লৈঙাক্না  ³Jº A¡ÚàKã টেক্নোলোজি  [Å[\ăå>à প্ৰেমানন্দা [=¤Kã =¤A¡ W¡xK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à [š¤ƒKã ëJàR¡\} অদু  ³t¡³ J¹Kã *Òü>à হন্দোকখ্রে  ÒàÚ[¹¡ú [³[>ʹ>à ÒìÚ}ƒKã অহেনবা  ëó¡à΢[Å} থাজিনদুনা  [=¹ìK >å[³; হুম্নিগী  ³t¡³ [š[¤>¤à ÒàÚ¤ƒKã ë\ & [Î Kà ÚàÄ¤à šå¹A¡[J¤[>¡ú =à অসিগী 5 ó¡à*¤à ³t¡³ [šK[>¡ú A¡[¹P¡´¬à º}ºà º}[\> šåì=à¹v¡ûö¡¤[ƒ =à অসিগী  6 t¡à ë\ & [Î Kã ³ãó¡³ šà}ì=àv¡ûå¡>à A¡[¹ ët¡ïKƒìK হায়বদু   ëºšÃK[> ÒàÚ>à ë\ & [Î Kã A¡>쮡>¹>à ÒàÚ[J¡। 

মার্টিয়র্স দে পাংথোকখ্রে।

মহাত্মা গান্ধিনা লৈখিদবা নুমিৎ অসিবু মার্টিয়র্স দে হায়না ইন্দিয়াগী মফম খুদিংদা পাংথোক্নিরি – গভর্নর লা গনেসন…

রোংহিগ্য়া রিফুজি অমদগী দ্রগ ফাগৎখ্রে।

ঙরাং  অয়ুক  šå} 11 ë¹à³ t¡à¤ƒà ³R¡àÇ¡¤à অসাম ¹àÒüó¡ºÎ>à ইন্দো – ম্য়ন্মার  ë¤àƒ¢¹ [šÀ¹ >´¬¹ 77 ³Úàƒà ƒå¸[t¡ ët¡ïƒå>à íº[¹îR¡ƒà ম্য়ন্মাররোমদগী ³ã*Òü অমা  ºàA¡[J¡ú ³ã*Òü অদু অসাম ¹àÒüó¡ºÎA¡ã A¡à}¤å>à ভেরিফিকেসন  W¡x¤ƒà ë¹à[ÒK¸à [¹óå¡[\[> ÒàÚ¤à J}¤ƒKã ó¡à[\>[J¡ú ó¡à¹¤à ³ã*Òü অদুদগী  ইন্দিয়াগী  Åà[ÅĤà অধার  A¡àƒ¢ অমদি  ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à íº¤àA¡[Å}Kã A¡ì¹[X[Å} ó¡àK;šà ঙম্লে।  Åà[ÅĤà অধার A¡àƒ¢A¡ã ³tå¡} ÒüÄ[ƒ ó¡à¹¤à ³ã*Òü অদুগী  ³[³} ó¡àÒüÎຠJà> W¡[Ò 21 অপোকপা অব্দুল  ÒA¡ ëA¡ïÒü¡ú ë³àì¹ ৱার্ট >´¬¹ [=øƒKã[>¡ú ³ã*Òü অদু আইনগী  *Òü¤à =¤A¡ ëºïJ;>¤à ঙরাং  >å[³ƒà} অথেংবদা  ë³àì¹ šå[ºÎ ষ্টেসনদা  Jå;[ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  ëÒƒE¡ài¡¹ আই জি এ  অর (Îàl¡ü=) A¡ã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà অসাম ¹àÒüó¡ºÎA¡ã ët¡}ì> ¤j¡à[ºÚÄà =à অসিগী  28 ƒà Jåìƒ}=à¤ã [®¡ìÀ\ƒà কন্ট্রবাউন আইতেমশিং  šåì=àA¡ šå[Å> ët¡ïì¹ ÒàÚ¤Kã šàl¡ü ó¡}¤ƒKã [=[\> ׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x[J¡ú [=[\> ׳[\>¤à অদুদা ëšìA¡; 12 ƒà Úà*¹´¬à ¤øàl¡ü> ÎåK¹ Nøà³ 525 ó¡àK;[J¡ú ó¡àK;º¤à ¤øàl¡ü> ÎåK¹ অদু  ºåšà ëyû¡à¹ 1.05 ë¹à³Kã[>¡ú ëšà;º³ অদু আইনগী  *Òü¤à &G> ëºïJ;>¤à ë³àì¹ šå[ºÎ ষ্টেসনদা Jå;[ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  অসাম ¹àÒüó¡ºÎA¡ã ë³à[ƒ ¤j¡à[ºÚÄà ëÒƒ E¡ài¡¹ আই জি এ  অর (Îà*=) A¡ã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà =à অসিগী  27 t¡à ët¡}ì> šå[ºÎ ëÊÎ>Kã A¡àR¡¤åKà ëºàÒü>>à ºàì¹à} Jå>à* [®¡ìÀ\Kã ë³à¤àÒüº [®¡[ÒA¡º ëW¡A¡ ëšàÊt¡à [=[\> ׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x¤ƒà A¡à¹ অমদা  šå¹A¡šà ¤øàl¡ü> ÎåK¹ [A¡ìºàNøà³ 2.918 A¡à ëA¡àÄ>à ³ã*Òü 1 ó¡à칡ú ó¡à¹¤à ¤øàl¡ü> ÎåK¹ অদু ºåšà ëyû¡à¹ 5.83 ë¹à³Kã[>¡ú Îàìšà> ëA¡š 70 ƒà ÒàšÃKà =àl¡ü ët¡[S¡ƒà Òàš[W¡ÀKà šå¹A¡š[>¡ú ³ã*Òü অদু ó¡à¹¤à ëšà;º³[Å}Kà ëA¡àÄ>à ët¡}ì> šå[ºÑzà Jå;[ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú

মনিপুরগী পুৱারিদা য়াম্না শোনবা চিফ মিনিষ্টর হায়বদু ওইরে- কংগ্রেস

ফ্রিদম ওফ ষ্পিচ অমদি ফ্রিদম ওফ মুভমেন্ট ফংননবা কংগ্রেসনা থেংনখিগনি- এন বুপেন্দা মৈতৈ [¤ ë\ [š…

জি- 20 সম্মিৎ কীদমক মনিপুরগী ওইনসু  শেম শাবা লোয়রে – চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন সিংহ

প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদিগী চিয়ারমেন্সিপ মখাদা  ইন্দিয়াগী  ষ্টেট খুদিংদা পাংথোক্কদবা জি- 20 সম্মিৎ কীদমক মনিপুরগী ওইনসু …

এন আই এ না ঙসি মোরেদা লৈবা বেঙ্ক ৪ মতম অমত্তদা চংদুনা রেইদ চত্থখ্রে

এন আই এ না  মোরেদগী তেরর  ফন্দিং/এক্সর্টোসনগা মরি লৈননা মোরেদগী মীওই অমসু মোরে বোর্দর টাউন ম্যন্মাররোম…

পুলিসকী য়ুনিফোর্মদা অমদি লৈঙাক্কী গারিদা দ্রগ পুথোক পুশিন তৌবদা চেন্নরকপা  অসি লাইবক থিবনি – কোংগ্রেস

ৱার ওন দ্রগকী কেম্পেইন  চত্থরিঙৈদা দ্রগকা মরি লৈন্নবা কেস কয়ারুম   লৈথোকখিবা লৈখ্রে মনিপুর লৈঙাক্না ৱার ওন…

লাক্লিবা কুমজা ২০২৪ দগী কংগ্রেসকী মতম লাক্লগনি – নরায়ন স্মামি

এ আঈ সি সি গী  লুচিংবা রাহুল গান্ধিনা  হৌখিবা ইং কুমজা ২০২২ গী সেপ্তেম্বর থাদগী কৈন্য়াকুমারিদগী…

সেন্ট্রেল স্পোন্সর স্কিম মপুং ফানা পাংথোক্নবা ওফিসিয়েলশিং ফিল্ডদা চৎ নবা এম ও এস না খংহনখ্রে

গভর্নমেন্টকী কান্নবশিং অসি বিনিফিসরিশিংদা হকথেংন্না ফংহন্নবা  গভর্নমেন্টকী ওফিসিয়েলশিংনা মরুওইবা থৌদাং লৌগদবনি নুমিৎ  হুম্নিগী খোঙচৎতা মনিপুরদা লাকখিবা…

মহৈরোয় লুপ ৬না ইদুকেসন মিনিষ্টর অমদি কম্মিস্নার ফম থাদোকউ হায়খ্রে

“ঙসি ইতিহাসিক ওইরবা কংলা নোংপোক থোং হাংখ্রে” ‹>³gæ[¹ Úå[>®¡[΢[t¡¤å ³šå} ó¡à¤à Úå[>®¡[΢[t¡ অমা *ÒüÒ>¤à R¡³Ò>ƒ¤KンA¡ ³[>šå¹…

ঐখোয়গী লৈবাক অসি ঙাক শেন্দুনা কায়হন্দনা থম্বা হায়বসি ঙসিগী মীরোল ঐখোয়গী ইথৌদাংনি – সি এম বিরেন

&G> ëºï¹A¡šà ³t¡³ƒà [ƒìCt¡¹[> ÒàÚ¹¤Îå ÒàÚ\¹Î>å ঐìJàÒüKã  Òüšà  Òüšå[Å}>à º³ƒ³[Î R¡àA¡ শেন্দুনা =´Ã´¬ƒKã R¡[ÎKã JåÄàÒü অসি…

পাক্তক্ননা উমং কোকথোক্লগা পোপী থারগা দ্রগ শুংফম ওইরকপা লাইবক থিবনি – শ্রী ও ইবোবি

“কংগ্রেস লৈঙাক্কী মতমদা চাইনা, থাইলেন্দ, বেঙ্কোক, লাওস অমদি ইন্দিয়াগা শম্নগদবা ত্রাইলেটরেল অমা ইনখি” W¡ã}Kã º³ƒà l¡ü³}[Å}…

লালহৌলুপ ৯গী কাদর ৪৩ লৈঙাক্তা চংজখ্রে, লালহৌলুপ অমগসু ৱারি শান্নরি- এন বিরেন

ºàºëÒïºåš 8 Kã A¡àƒ¹ 43 R¡[Î Jå;ºàÒü =àìƒàv¡û¡å¡>à ³[>šå¹ íºR¡àv¡û¡à W¡}\¹A¡ìJø¡ú ët¡àR¡à>- ët¡àR¡à>¤à ºàºëÒïºåš 9 দগী …