লৈঙাক্না লংলা লংজিন পুথোকপিনবা তকশিনখ্রে।

“ভি দি এফ প্রেমানন্দা থিননবা লৈঙাক্না অহেনবা ফোর্স শিজিনরগনি”

 ³[>šå¹ লৈঙাক্না W¡}[Å[À¤à ৱার *> ‰Kt¡à Źç¡A¡ Úàƒå>à ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šƒà Źç¡A¡ Úà[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ šàì΢àì>º [>ìR¡à´¬³ প্রেমানন্দা  ë=ï¤àº *yû¡³ ³[>} íºA¡àÚƒà íº¤à অসি ঙসি  ó¡à*¤à [=¤à J}ƒ>à íº¹A¡šà অসিদা íºR¡àB¡ã ë=ï*}¤å Úà[>}ƒ¤à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú প্রেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগী  ³t¡à}ƒà ëų[J¤à ë\ & [Î >à ঙসি  ë=ï¤àº *yû¡³ ³šàƒà ë>ìÑ•º হায়ৱে  102 [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡}[ÅÀå칡ú ÒìÚ}ƒKã অহেনবা  ëó¡à΢ =à[\ÀKà [=K[> ÒàÚ¤à íºR¡àB¡ã ³àÒüîA¡ƒKã =à\¤à [š¹A¡šƒKã W¡}[ÅÀ´¬à ëJàR¡\} ³t¡³ J¹Kã *Òü>à হন্দোকখ্রে ÒàÚ[¹¡ú ëÒï[J¤à জানুৱারি  16 t¡à চান্দেল  [ƒ[Ê¡öCA¡ã l¡ü¹à> ët¡àš W¡ã}Åà}ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šà W¡;šƒà Úà*¤à [®¡ [ƒ &ó¡ প্রেমানন্দা  ঙসি ó¡à*¤à [=¤à ó¡}ƒ¤à অসি  A¡àƒà>à অঙকপা ó¡à*Òü¡ú অশুক  Åà}º¤à ³t¡³[΃à লৈঙাক্না  tå¡[³Äà íº[Å>¤à Úà[>}샡ú অথুবা  ³t¡³ƒà ó¡}>>¤à íºR¡àB¡ã অরৈবা  šàî´¬ [Å[\ăå>à ëÒà;>Kƒ¤[>¡ú ³[>šå¹Kã W¡ã}Kã ³ó¡³[Å}ƒà পাক্তননা  =à¹[Aá¤à ëšà[š šà´¬ã[Å} Úà”‚;>¤à íºR¡àA¡ অসিনা W¡}[Å[À¤à ëJàR¡\}ƒà  Źç¡A¡ Úà[¹¤à ³ã*Òü অমা  ³à}[J¤à ÒàÚ¤[Î ëJàR¡\} অসিবু  ³àÒü[=>¤à [ÅÀA¡šà ºìÀà} অমনি  ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú [®¡ [ƒ &ó¡ ³à}[J¤à অসিনা  šå[ºÎ šàì΢àì>º[Å} ë³à칺 ƒàl¡ü> ët¡ïƒå>à ëšà[š প্লান্টেসন  Úà”‚;šKã ‰àÒü¤ অসিদা  Źç¡A¡ Úà[>}ºv¡û¡¤Îå ÚàÒü¡ú

                                                                        ভি দি এফ প্রেমানন্দা মাংখিবগী মীয়াম্না লম্বী থিংবা

[®¡ [ƒ &ó¡ ³à}[J¤Kã ë=ïìƒàA¡ অসি য়াম্না  ÒA¡[W¡Äà ëºï¤à t¡R¡àÒüó¡ìƒ¡ú ëšà[š প্লান্টেসন অসিদা Jå;ºàÒü šàÚ¤à Nøç¡š[Å}>à ³>å}ƒà Îìšài¢¡ ët¡ï¤øà ÒàÚ¤[Î মীয়াম্না  ët¡àÒü>à Ò}>[¹¤à ৱাহংনি ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  [®¡ [ƒ &ó¡ প্রেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগী  ³t¡à}ƒà ঙসি Òü´£¡àºKã A¡}ìNøÎ ভৱনদা šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡ü>¤ƒà &³ [š [Î [Î Kã ®¡àÒüÎ প্ৰসিদেন্ট  A塳à[¹ [t¡ìºàt¡³à>à ÒàÚ[J¤ƒà ইন্দো ম্য়ানম্মার  ë¤àƒ¢¹ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà>¤à W¡;[J¤ƒKã জানুৱারি  20¡ú 21 ƒKã ³à}[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ ঙসি  ó¡à*¤à [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসি  íºR¡àB¡ã A¡¹´¬à অশোইবনো  ÒàÚ¤ƒå A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à Ò}[º¡ú ³[>šå¹ šå[ºÎ šàì΢àì>ºƒKã ëÒÄà ³ì=ï>à íº¤à Nøç¡š íº¹¤øà? íºR¡àA¡ অসিগী &ƒ[³[>ìÊ¡öÎ> অসি ó¡ì¹ ÒàÚ¹¤[>>à ³à}[J¤à [®¡ [ƒ &ó¡ šàì΢àì>º অসি  লৈঙাক্না  [=ìƒàA¡[šƒå>à Òü³å} ³>å}Kã ³ã*Òüƒà Jå;[ÅÄ[¤Úå ÒàÚ[J¡ú মহাক্না  ³Jà t¡à¹ƒå>à লৈঙাক্না W¡}[Å[À¤à ৱার *> ‰K [Î A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à ëÅïK;[º¡ú ৱার অসিদা  Źç¡A¡ Úà[¹¤à šàì΢àì>º অমা  ³à}[J¤ƒà Jåƒv¡û¡à ë¹ÑHåþ¸ ët¡ï>¤à =¤A¡ šàÚJ;[J샡ú লৈঙাক্না ët¡ï¤à ঙমদবা  A¡[¹ íº¤ìK? অদুবু  >å[³; 10 [> ó¡à[ºÀAá¤à ó¡à*¤à ³à}[J¤à ³ã*Òü [=¤à J}ƒ>à íº[¹¡ú ³[Î>à W¡}[Å[À¤à ëJàR¡\} অসি  [ƒì³àì¹ÀàÒü\ ët¡ïÒÀ¤øà ÒàÚ¤Kã ৱাহংশিং  অসিগী  šàl¡üJå³ লৈঙাক্না  [šKƒ¤[> ÒàÚ[J¡ú অমরোমদা  [®¡ [ƒ &ó¡ প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসিগা  ³[¹ íº>>à ëų[J¤à ë\ & [Î অমদি  মীয়াম্না  ঙসি অয়ুক অঙনবদগী ë>ìÑ•º  হায়ৱে  >´¬¹ 102 ë=ï¤àº *yû¡³ ³šàƒà º´¬ã [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡}[Å>[J¡ú ë=ï¤àº šå[ºÎA¡ã A¡àR¡¤å অমনা  ³ãÚà³ W¡ìxàA¡ চৎশিন্দা  অপনবা  [šƒ>¤à ëÎA塸[¹[t¡Kã ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à} ëºïJ;º¤Îå মীয়াম্না  Òü[g> šà>¤à Kà[¹[Å} W¡ìxàA¡ W¡;[Å> ët¡ï¤à [=}[J¡ú ë\ & [Î Kã A¡>쮡>¹>à ÒàÚ[J¤ƒà ëšà[š šà´¬ã Úà”‚;šà W¡;[J¤à প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}ƒ>à íº[¹¤à অসি  জনুৱারি 31 ó¡à*¤ƒà šåì=àv¡ûö¡¤[ƒ ³ãÚà³Kà ëºàÒü>>à ³Jº A¡ÚàKã ëJàR¡\} W¡}[ÅÀK[> ÒàÚ>à íºR¡àv¡û¡à J}Ò>Jø¤[>¡ú লৈঙাক্না tå¡[³Äà íº[Å>¤à অসি Úà[>}샡ú প্ৰেমানন্দা  [=¤à J}[‰¤à ó¡à*¤à ëJàR¡\} ³Jà t¡à>à W¡}[Å>[JK[>¡ ÒàÚ[¹¡ú íW¡¹A¡ অসিদা  ë\ & [Î Kã ³ã×;[Å}>à ঙসি   >å}[=º ৱাৰ্ক্স [³[>ʹ গোবিন্দাস ëA¡ì”‚ï\³Kà [³[>ʹKã *[ó¡Î ëW¡´¬¹ƒà ৱারি  Åàăå>à লৈঙাক্না  ³Jº A¡ÚàKã টেক্নোলোজি  [Å[\ăå>à প্ৰেমানন্দা [=¤Kã =¤A¡ W¡xK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à [š¤ƒKã ëJàR¡\} অদু  ³t¡³ J¹Kã *Òü>à হন্দোকখ্রে  ÒàÚ[¹¡ú [³[>ʹ>à ÒìÚ}ƒKã অহেনবা  ëó¡à΢[Å} থাজিনদুনা  [=¹ìK >å[³; হুম্নিগী  ³t¡³ [š[¤>¤à ÒàÚ¤ƒKã ë\ & [Î Kà ÚàÄ¤à šå¹A¡[J¤[>¡ú =à অসিগী 5 ó¡à*¤à ³t¡³ [šK[>¡ú A¡[¹P¡´¬à º}ºà º}[\> šåì=à¹v¡ûö¡¤[ƒ =à অসিগী  6 t¡à ë\ & [Î Kã ³ãó¡³ šà}ì=àv¡ûå¡>à A¡[¹ ët¡ïKƒìK হায়বদু   ëºšÃK[> ÒàÚ>à ë\ & [Î Kã A¡>쮡>¹>à ÒàÚ[J¡। 

Leave a Reply

Your email address will not be published.