রোংহিগ্য়া রিফুজি অমদগী দ্রগ ফাগৎখ্রে।

ঙরাং  অয়ুক  šå} 11 ë¹à³ t¡à¤ƒà ³R¡àÇ¡¤à অসাম ¹àÒüó¡ºÎ>à ইন্দো – ম্য়ন্মার  ë¤àƒ¢¹ [šÀ¹ >´¬¹ 77 ³Úàƒà ƒå¸[t¡ ët¡ïƒå>à íº[¹îR¡ƒà ম্য়ন্মাররোমদগী ³ã*Òü অমা  ºàA¡[J¡ú ³ã*Òü অদু অসাম ¹àÒüó¡ºÎA¡ã A¡à}¤å>à ভেরিফিকেসন  W¡x¤ƒà ë¹à[ÒK¸à [¹óå¡[\[> ÒàÚ¤à J}¤ƒKã ó¡à[\>[J¡ú ó¡à¹¤à ³ã*Òü অদুদগী  ইন্দিয়াগী  Åà[ÅĤà অধার  A¡àƒ¢ অমদি  ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à íº¤àA¡[Å}Kã A¡ì¹[X[Å} ó¡àK;šà ঙম্লে।  Åà[ÅĤà অধার A¡àƒ¢A¡ã ³tå¡} ÒüÄ[ƒ ó¡à¹¤à ³ã*Òü অদুগী  ³[³} ó¡àÒüÎຠJà> W¡[Ò 21 অপোকপা অব্দুল  ÒA¡ ëA¡ïÒü¡ú ë³àì¹ ৱার্ট >´¬¹ [=øƒKã[>¡ú ³ã*Òü অদু আইনগী  *Òü¤à =¤A¡ ëºïJ;>¤à ঙরাং  >å[³ƒà} অথেংবদা  ë³àì¹ šå[ºÎ ষ্টেসনদা  Jå;[ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  ëÒƒE¡ài¡¹ আই জি এ  অর (Îàl¡ü=) A¡ã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà অসাম ¹àÒüó¡ºÎA¡ã ët¡}ì> ¤j¡à[ºÚÄà =à অসিগী  28 ƒà Jåìƒ}=à¤ã [®¡ìÀ\ƒà কন্ট্রবাউন আইতেমশিং  šåì=àA¡ šå[Å> ët¡ïì¹ ÒàÚ¤Kã šàl¡ü ó¡}¤ƒKã [=[\> ׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x[J¡ú [=[\> ׳[\>¤à অদুদা ëšìA¡; 12 ƒà Úà*¹´¬à ¤øàl¡ü> ÎåK¹ Nøà³ 525 ó¡àK;[J¡ú ó¡àK;º¤à ¤øàl¡ü> ÎåK¹ অদু  ºåšà ëyû¡à¹ 1.05 ë¹à³Kã[>¡ú ëšà;º³ অদু আইনগী  *Òü¤à &G> ëºïJ;>¤à ë³àì¹ šå[ºÎ ষ্টেসনদা Jå;[ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú অমরোমদা  অসাম ¹àÒüó¡ºÎA¡ã ë³à[ƒ ¤j¡à[ºÚÄà ëÒƒ E¡ài¡¹ আই জি এ  অর (Îà*=) A¡ã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà =à অসিগী  27 t¡à ët¡}ì> šå[ºÎ ëÊÎ>Kã A¡àR¡¤åKà ëºàÒü>>à ºàì¹à} Jå>à* [®¡ìÀ\Kã ë³à¤àÒüº [®¡[ÒA¡º ëW¡A¡ ëšàÊt¡à [=[\> ׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x¤ƒà A¡à¹ অমদা  šå¹A¡šà ¤øàl¡ü> ÎåK¹ [A¡ìºàNøà³ 2.918 A¡à ëA¡àÄ>à ³ã*Òü 1 ó¡à칡ú ó¡à¹¤à ¤øàl¡ü> ÎåK¹ অদু ºåšà ëyû¡à¹ 5.83 ë¹à³Kã[>¡ú Îàìšà> ëA¡š 70 ƒà ÒàšÃKà =àl¡ü ët¡[S¡ƒà Òàš[W¡ÀKà šå¹A¡š[>¡ú ³ã*Òü অদু ó¡à¹¤à ëšà;º³[Å}Kà ëA¡àÄ>à ët¡}ì> šå[ºÑzà Jå;[ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú

Leave a Reply

Your email address will not be published.