মনিপুরগী পুৱারিদা য়াম্না শোনবা চিফ মিনিষ্টর হায়বদু ওইরে- কংগ্রেস

ফ্রিদম ওফ ষ্পিচ অমদি ফ্রিদম ওফ মুভমেন্ট ফংননবা কংগ্রেসনা থেংনখিগনি- এন বুপেন্দা মৈতৈ

[¤ ë\ [š Kã íºR¡àA¡ ³t¡³ “[Îƒà ³à}Ò>Jø¤à [óø¡ƒ³ *ó¡ [ÑšW¡ “³[ƒ [óø¡ƒ³ *ó¡ মুভমেন্ট “[Î Ò[gĤà A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à ëÅàì¹àv¡û¡à ë=àv¡û¡å¡>à ³ãÚà³Kà ëºàÒü>>à ë=}>[JK[>¡ú লৈঙাক্না  W¡x[¹¤à [ƒìv¡û¡C¹[Åó¡ “[΃Kã A¡Ä¤à A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à ëÒà;>K[> ÒàÚ>à R¡[Î Òü´£¡àºKã A¡}ìNøÎ ভাৱন্দা  šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡üĤƒà ³[>šå¹ šøìƒÅ A¡}ìNøÎ A¡[´¶[i¡ (&³ [š [Î [Î) Kã ëÎ[>Ú๠ëÑšàGšà΢> &> বুপেন্দা  í³ît¡>à ÒàÚìJø¡ú šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡ü>¤à “ƒåƒà মহাক্না ÒàÚ[J¤ƒà ëÒï[\A¡ ³[>šå¹ƒà ëƒì³àìyû¡[Î íºìy¡ú [ƒìv¡û¡C¡¹[ÅšA¡ã íºR¡àA¡ íºì¹¡ú [¤ ë\ [š íºR¡àA¡ ºàA¡šƒKã ëÎ[>Ú๠Òü[ƒi¡¹, ëšà[º[i¡[ÎÚà> “³[ƒ ³ÅA¡ >àÒü¤à ³ã*Òü A¡Ú೹硳 ৱাহং šàl¡üÒ} ët¡ïƒ>à ó¡à[\[À¡ú ó¡à[\>[J=¤[Å}Kã ³>å}ƒà &> &Î & šà>¤Îå Úà*[¹¡ú íºR¡àA¡ “[Î>à ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à ৱার &ìK>Ê¡ ‰K ÒàÚ¹Kà ‰K ³šå[Å}ƒ[ƒ ৱার “[Î লৈতবগুম্না  ët¡ïÒü¡ú হন্দক  šìÀºƒKã šå[ºÎ>à Úà´Ã¤à ‰K šå[ºÎ šàì΢àì>º J¹ƒKã ó¡àK;[J¤à “ƒå ëÒà³ [দিপার্টমেন্টতা  ³ìt¡ï করম্না  Òü>쮡[Ê¡ìKÎ> W¡xKìƒï[¹¤ì>à? ëÒà³ দিপার্টমেন্টনা  Òü>쮡[Ê¡ìKÎ> W¡x¤à ³t¡³ƒà “ìÅ}¤à “ƒå šåì=àA¡šà R¡ì´ÃàÒü ÒàÚ[J¡ú

মহাক্না  ÒàÚ, šìÀºKã ‰K ëA¡Î “ƒåKã “Wå¡´¬à “ƒå পুথোক্নবা  ইন্দিপেন্দেন্ট  ë¤à[ƒ [Î [¤ “àÒü ƒà [ÅìÄï ÒàÚƒå>à &³ [š [Î [Î Kã প্রসিদেন্টসু *Òü[¹¤à &³ &º & íA¡Åà³ মেঘচন্দ্রনা  ºå[W¡}ƒå>à A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à দিমান্দ  ët¡ï[J¡ú ³ƒåƒà A¡A¡[W¡} šå[ºÎ>à &³ &º & íA¡Åà³ মেঘচন্দ্রনা “³[ƒ ëÒï[J¤à ইলেকসন্দা  A¡A¡[W¡} কেন্দ্রদা A¡}ìNøÎA¡ã ³ã칚 *Òü[J¤à ëA¡ì>[ƒƒà &ó¡ “àÒü “๠šàìÀ ÒàÚ¤à ëÎà[ÎìÚº ë³[ƒÚà>[W¡}¤ƒà ëó¡à}ìƒà¹A¡šà ë=}>¹A¡[J¡ú ëÊi¡ “³Kã šà[i¢¡Kã প্রসিদেন্টতা  šå[ºÑ•à &ó¡ “àÒü “๠“³à šàÀA¡šà “[Î>à [óø¡ƒ³ *ó¡ মুভমেন্ট “³[ƒ [óø¡ƒ³ *ó¡ [ÑšW¡ “[Î ó¡à[\>ìJø¡ú মহাক্না ÒàÚ[J¤ƒà [W¡ó¡ [³[>ʹ>à ëÊi¡ íºR¡àB¡ã ë³[áÄ[¹[Å} [Å[\ĹKà *ìšà[\Î>Kã ëJàÀà* >³=>¤à ëÒà;>[¹¡ú ³[>šå¹Kã পুৱারিদা  J«àÒüƒKã ëÅà>¤à [W¡ó¡ [³[>ʹ ÒàÚ¤ƒå *Òü칡ú A¡}ìNøÎ šà[i¢¡Kã প্রসিদেন্ট¡ ó¡à*¤ƒà &ó¡ “àÒü “๠šàÀAá¤à “[Î>[ƒ A¡>àP¡´¬à ³ãW¡³ “³ƒ[ƒ ³ìt¡ï করম্বা  ৱা  R¡à}¤à R¡³Kìƒï[¹? A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à íº¤àA¡ “[ÎKã [>}Jà t¡´¬à পুরক্নবা  ëÒà;>¤Kà [óø¡ƒ³ *ó¡ মুভমেন্ট, [óø¡ƒ³ *ó¡ [ÑšW¡ íºÒÄ¤à ³šå} *Òü¤à ë=ïƒà} ëºïƒå>à ºàA¡[J¡ú íºR¡àA¡ “[ÎKã ³t¡³ƒà ³à}Jø¤à [óø¡ƒ³ *ó¡ মুভমেন্ট, [óø¡ƒ³ *ó¡ [ÑšW¡ “[Î “³åA¡ Ò[g>ÒĤà A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à ºà씂}>[JK[>¡ú šìÀºKã ‰K ëA¡Î [Î [¤ “àÒü ƒà [ÅìÄï Òàڹ硤ƒà &³ [š [Î [Î Kã প্রসিদেন্ট [óø¡ƒ³ *ó¡ মুভমেন্ট লৈহন্দনবা  ëºàÒü>>à ঙাংনিংবা ঙাংহন্দ্রে ÒàÚ[J¡ú মহাক্না  ³Jà t¡à¹ƒå>à šìÀºƒKã šå[ºÎ>à šå[ºÑzKã ó¡à[J¤à Úà´Ã¤à ‰K[Å} “ƒå ëA¡Î ëÊi¡A¡ã ëÒà³ দিপার্টমেন্টনা  šàÚ¤ƒà ‰K[Å} “ƒåKã ³šå Úà*¹´Ã¤Îå šåì=àA¡šà R¡ì´ÃàÒü¡ú ³¹³ “ƒå>à “Wå¡´¬à ৱায়েল  পুথোক্নবগীদমক  [Î [¤ “àÒü ƒà [ÅìÄï ÒàÚƒå>à A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à দিমান্দ  ët¡ï¤[>¡ú ইন্দিয়াগী  A¡X[i¡i塸Î> ëÅ´¬ƒà A¡}ìNøÎ šà[i¢¡>à “ìW¡ï¤à ë=ïƒà} ëºïƒå>à íº¤àA¡ “[ÎKã ³ãÚà³KンA¡ ফন্দামেন্টল  ¹àÒüi¡ ëÅ´¬ƒà Úà*[J¤[>¡ú ³[>šå¹ƒà [ƒìC¡¹[ÅšA¡ã íºR¡àA¡ লৈবগুম্না  ët¡ï¹[Aá¤à “[Î ³åxvå¡>à ëƒì³àìyû¡[Î Ò[g>ÒĤà ëÒà;>[JK[> ÒàÚ>à ëó¡à}ìƒàA¡[J¡ú

নিংশিংবা য়াই হন্দক ককচিং পুলিস ষ্টেসন্দা থা অসিগী 16 তা   ককচিং পুলিসনা পুলিস পর্সোনেল 5 না পুরকপা য়াম্লবা দ্রগশিং ফাগৎখিবা অদুদা এস পি বু থাগৎপা ফোংদোকলুবনি হায়না এম পি সি সি গী প্রসিদেন্টসু ওইরিবা  এম এল এ কৈশাম  মেঘচন্দ্রনা ফোংদোকখিবনি।  লোয়ননা মহাক্না লৈঙাক  অসিনা থৌনা লৈরবদি হৌখিবা চহি 2012 তগী ঙসি ফাওবগী মনুংদা লৈরিবা দ্রগ কা মরি লৈননবা কেস খুদিংমক অসি সি বি আই দা শিন্নৌ, অদুগা  কম্মান্দো পর্সোনেল খরদগী  ককচিং পুলিসনা  য়াম্লবা দ্রগশিংফাগৎখিবা অদুগা মরি লৈননা  ককচিং  পুলিস  এস পি গা উনখিবা অদুগা মরি লৈননা চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন সিংহনা  এফ আই অর পানগনি হায়দুনা ফোংদোকখিব ৱাফম অদু  ঙক্তবা ঙমদে। এম এ ল এ অমা ওইনা এস পি গী ওফিসতা চংবা য়াদে হায়বগী রুল লৈব্রা? নুমিৎ অদু অতোপ্পা প্রোগ্রাম অমা য়াওরুবদগী পাও অদু হেক ফংবগা ককচিং পুলিস ষ্টেসন্দা চৎতুনা এস পি গা চুম্না ৱারি শান্নদুনা  এপ্রিসিয়েৎ তৌবনি লৈঙাক্কী মায়োক্তা ৱা ঙাংখিবা লৈতে।  কুমজা  2021 দা লুপা ক্রোর 400 রোমগী দ্রগকা কোননা ফাখিবা মীওই বেলদা থাদোকখিবা অদুগুম্না তৌদনবা ৱারি শান্নখিবনি। ইন্দিয়ান ওফিসিয়েল সেক্রেট  এক্টকী মখাদা এম এ ল এ অমনা ওফিস অমা চংদনা ভিদিও অমদি ফোটো নম্বা য়াদে হায়বগী প্রোসিদিওর লৈতে হায়না ইম্ফালদা লৈবা গ্রেস ভাৱনদা পাওমিশিংগা উনবদা  মণিপুর  প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগী প্রেসিডেন্টসু ওইরিবা এম এ ল এ –  শ্রী কে মেঘচন্দ্রনা হায়খ্রবনি । 

Leave a Reply

Your email address will not be published.