ঐখোয়গী লৈবাক অসি ঙাক শেন্দুনা কায়হন্দনা থম্বা হায়বসি ঙসিগী মীরোল ঐখোয়গী ইথৌদাংনি – সি এম বিরেন

&G> ëºï¹A¡šà ³t¡³ƒà [ƒìCt¡¹[> ÒàÚ¹¤Îå ÒàÚ\¹Î>å

ìJàÒüKã  Òüšà  Òüšå[Å}>à º³ƒ³[Î R¡àA¡ শেন্দুনা =´Ã´¬ƒKã R¡[ÎKã JåÄàÒü অসি *Òü[¹¤[>¡ú Òüšà  Òüšå[Å}>à Òü¹³ƒ³ ³[>šå¹Kã [>}t¡´¬à R¡àA᳉¤[ƒ ìJàÚ R¡[ÎÎå ³ãJà ëšàÄà [Ò}º´¬à ÚàÒü¡ú ³[>šå¹Kã [>}t¡´¬à অসি t¡¹àÒü>à ó¡}[J¤à >ìv¡¡ú ÒüìJ} A¡Úà A¡;º¤à ³tå¡}ƒà ó¡}[J¤[>¡ú ìJàÒüKã পুৱারী ìJàÒü>à চম্মনরগা মীঙোন্দা ÅA¡J}[¤Úå ÒàÚ¤à Úàì¹àÒü ÒàÚ>à [W¡ó¡ [³[>ʹ &> [¤ì¹Äà ÒàÚìJø¡ú ৱাফম অসি  ³[>šå¹ íºR¡àB¡ã আর্ট এন্দ A¡ºW¡¹ দিপার্টমেন্ট ëÊi¡ আর্কলোজিকেলনা শিন্দুনা R¡[Î ³Òà¹à\ K[´±¹ [Î}ÒKã 189 Ç¡¤à ëƒ= &[>®¡Î¢[¹ ë=ï¹³ º}=¤àºƒà íº¤à ³Òà¹à\ অসিগী γà[‹ƒà šà}ì=àA¡šƒà অথোয়বা মীথুংলেনগী ৱারোলদা [W¡ó¡ [³[>ʹ &> [¤ì¹Äà ÒàÚ[J¤[>¡ú ë=ï¹³ অদুদা ¹à\¸ ή¡àKã &³ [š íºìÅ´¬à Î>à\à*¤à, &³ &º & [Å}, [ƒ [\ [š, *[ó¡[ÎìÚº অমদি মীয়াম্না  Źç¡A¡ Úàƒå>à ³Òà¹à\ K[´±¹ [Î}ÒKã ³å[v¢¡, í³[ƒ}Rå¡ >¹[Î}Ò অমদি  Î>à হেরাচন্দ্রগী ³ó¡³ƒà íº A¡vå¡>à ইকাইখুম্নবা l¡ü;[Jবগা লোইন্না t¡š¢>সু A¡;[J¡ú¡ú ³[>šå¹ ¹àÒüó¡ºÎA¡ã A¡àR¡¤å অমনা ºàÊ¡ ëšàÊ¡ ëJà}[J¡ú [W¡ó¡ [³[>ʹ>à ÒàÚ, অৱানা W¡[Ò 7 Jå”zàA¡šà  মতম অদুদা ³Òà¹à\ K[´±¹ [Î}Ò, í³[ƒ}Rå¡ >¹[Î}Ò অমদি  হেরাচন্দ্রনà ¤[´¶¢\[Å}বু ³[>šå¹ƒKã t¡à씂àA¡[J¡ú ìJàÒüKã  íº¤àA¡ অসি  Òüšà  Òüšå[Å}>à ৱানা R¡àA¡ শেন্দুনা লাকখিবনি¡ú

ìJàÒüKã  íº¤àA¡ অসি R¡àA¡ শেন্দুনা কাইহন্দনা =´¬à ÒàÚ¤[Î R¡[ÎKã ³ãì¹àº ìJàÒüKã  Òüì=ïƒà}[>¡ú Kã   Kã ÒàÚ¤à ³ìW¡àÒü   ³ìW¡àÒü t¡à¤Kã ৱাখল্লোন =àìƒàAáKà ìJàÒü অমতনি ÒàÚ¤à ৱাখল্লোনদা ë>ìÑÃ[º\³ ÅàK;[Î ÒàÚ[J¡ú ìJàÒü করম্না ëÒï¹A¡[J¤ìK ÒàÚ¤[Î ó塹硚 খুদিংমক্না J}[³Ä¤à ³ì=ï t¡àÒü¡ú পুৱারি Úà*ƒ>à R¡[Î হায়বসি ওইবা Úàì¹àÒü¡ú t¡àS¡A¡ J¹ƒà ìJàÒüKã পুৱারি অসি ºàÄà =´¬ã¹´¬>à ìJàÒü>à  ìJàÒüKã পুৱারি ³ìÚA¡ ëÅ}>à J}ƒ¤[>¡ú ¤õ[i¡ÅA¡ã মখা পোন্দুনা লৈরিঙৈ মতমগী  পুৱারি অদুনা  অচুম্বা Åàƒå>à ëŴô¬à পুৱারি অসি ìJàÚKã অশেংবা  পুৱারি >ìv¡¡ú ³ìt¡ï করম্না ³ãJà ëšà>[J, ³ãJà ëšàÀ¤à ³tå¡}ƒà ¤õ[i¡Å>à ìJàÒüKã =v¡û¡à W¡x[J¤à ³ã*; – ³ãî> পুম্নমক¡ অসি পুৱারিগী Źç¡A¡ অমনি¡ú পুৱারি Úà*ƒ>à ìJàÒüKã আইদেন্টিটি ëÅ´¬à Úàì¹àÒü¡ú ìJàÒüKã ëÒï¹A¡ó¡³  করম্না íº[¹ ÒàÚ¤[Î পুৱারিদা  Úå³ó¡³ *ÒüKƒ¤[> ÒàÚ[J¡ú [W¡ó¡ [³[>ʹ &> [¤ì¹Äà ³Jà t¡à¹ƒå>à  ³ÚàÒü A¡à¤à  W¡ãgàB¡ã ³t¡à}ƒà A¡>¤à ৱাফম ëó¡à}ìƒàAáƒå>à হায়খি মদুদি  ÒàÄKã  íºR¡àB¡ã ³t¡³ƒà ‰KA¡ã ৱাফম অসি šÀ³ìƒ¡ú × [š\ƒå>à º³ƒ³ অসিগী ³ãšå³ Jå[ƒ}³A¡ Òà;>>¤à ëÒà;>¹A¡šà অসিদা ³ã*Òü J¹Kã অমদি ó塹硚 J¹JB¡ã A¡àĤƒà íºR¡àA¡ অসিনা ëÚ}ƒå>à íºKƒ¤à >ìv¡¡ú íºR¡àA¡ অসিনা ët¡ï[¹¤à =¤A¡ অসি ³ãÚà³Kã[>¡ú R¡[ÎKã ³ãì¹àº অমদি tå¡}Kã ³ãì¹àº A¡À[Ρú ‰KA¡ã [Å>ó¡³ অসি >v¡¤à ìt¡àÙà [Ò}>¤Kã [Å>ó¡³ অমা [=¹[Î, লৈঙাক্নসু  অঙম্বা ³ìt¡} šà}K[>¡ú লৈঙাক্না Ò[g> – [Ò[g> ÒàÚ¹¤à ó¡à*¤ƒà ³>à কনদুনা ëšà[š =à[¹¤à অমদি ‰K A¡¹¤à¹ ët¡ï[¹¤[Å}Kã ³=v¡û¡à অকনবা &G> ëºïJ;šà ëÒï¹K[>¡ú &G> ëºï¹A¡šà ³t¡³ƒà [ƒìCt¡¹[> ÒàÚ¹¤Îå ÒàÚ\¹Î>å ÒàÚ>à ëó¡à}ìƒàA¡[J¡ú লোয়ন্না থৌরমসিদা শরুক য়াখিবা &³ &º & ¹àì³Å«¹>à ÒàÚ, ëÒï[J¤à W¡[Ò 15 ë¹à³ A¡}ìNøÎA¡ã íºR¡àA¡ ³t¡³ƒà ‰KA¡ã ³àìÚàv¡û¡à ëJàR¡\} অমতা  চংশিনখিদে¡ú ëó¡A¡ এনকাউন্টরদা ³ã*Òü A¡Úà Òà;[J¡ú ‰K>à Òà;[º¤à অসি W¡[Ò 7 Jå”zàA¡šƒKã ëÒÄà Åà[=¹[Aá¡ú ³[>šå¹ƒà ëšà[š šà´¬ã =à[¹¤[Å} অসি Úà´¬>à ¤´¶¢àì¹à³ƒKã ºàA¡šà ³ã*Òü[Å} *ÒüK[> ÒàÚ[J¡ú অমরোমদা R¡[Î অৱাপলি J审³ [>}[Å} ºåš A¡à³¹U A¡á๠Îà³>à  শিন্দুনা A¡á๠[ƒ[Ê¡öC¡A¡ã A¡à³¹Uƒà ³Òà¹à\ K[´±¹ [Î}Ò>à íº[Jƒ¤Kã 189 Ç¡¤à ë=ï¹³ šà}ì=àA¡[J¡ú ë=ï¹³ ƒåƒà ëÎà[ÎìÚº ৱেলফেয়ার [³[>ʹ ‘W¡ [ƒìUà>à অথোয়বা মীথুংলেন *Òü[J¡ú A¡áà¹Kã নরাবিন্দদা íº¤à লেংওন্দবী šà;t¡à W¡vå¡>à t¡š¢> A¡;[J¡ú ³[>šå¹Kã পুৱারিগা ³[¹ íº>¤à ³ó¡³ [Î R¡àA¡ শেন্দুনা =´¬ã>¤à ëųK;[š>¤à [³[>Ê¡¹>à t¡A¡[Å>[J¡ú

Leave a Reply

Your email address will not be published.