Manipur celebrates 51st Statehood Day

Imphal, January 21 2023: Manipur celebrated its 51st year of attaining statehood. Manipur Chief Minister N…

জি- 20 সম্মিৎ কীদমক মনিপুরগী ওইনসু  শেম শাবা লোয়রে – চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন সিংহ

প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদিগী চিয়ারমেন্সিপ মখাদা  ইন্দিয়াগী  ষ্টেট খুদিংদা পাংথোক্কদবা জি- 20 সম্মিৎ কীদমক মনিপুরগী ওইনসু …

এন আই এ না ঙসি মোরেদা লৈবা বেঙ্ক ৪ মতম অমত্তদা চংদুনা রেইদ চত্থখ্রে

এন আই এ না  মোরেদগী তেরর  ফন্দিং/এক্সর্টোসনগা মরি লৈননা মোরেদগী মীওই অমসু মোরে বোর্দর টাউন ম্যন্মাররোম…

পুলিসকী য়ুনিফোর্মদা অমদি লৈঙাক্কী গারিদা দ্রগ পুথোক পুশিন তৌবদা চেন্নরকপা  অসি লাইবক থিবনি – কোংগ্রেস

ৱার ওন দ্রগকী কেম্পেইন  চত্থরিঙৈদা দ্রগকা মরি লৈন্নবা কেস কয়ারুম   লৈথোকখিবা লৈখ্রে মনিপুর লৈঙাক্না ৱার ওন…

লাক্লিবা কুমজা ২০২৪ দগী কংগ্রেসকী মতম লাক্লগনি – নরায়ন স্মামি

এ আঈ সি সি গী  লুচিংবা রাহুল গান্ধিনা  হৌখিবা ইং কুমজা ২০২২ গী সেপ্তেম্বর থাদগী কৈন্য়াকুমারিদগী…

Manipur Olympian Park is now open to public

Imphal, January 13 2023: Manipur Chief Minister N Biren Singh handed over Manipur Olympian Park to…

Assam Rifles refutes claims of explosion on Indian side as Myanmar military bombed a rebel camp

Aizawal, 12 Jan 2023; Two days after the Myanmar military reportedly bombed a rebel camp along…

Students protest demanding up gradation of DM University to a full fledged varsity

Imphal, January 12 2023: Students of GP Women’s College protested in front of the Chief Minister’s…

National Youth Day 2023 celebrated to commemorate Swami Vivekananda’s birthday

Bishnupur/Thoubal/Chandel, January 12 2023: National youth day was observed in several places across the state to…

সেন্ট্রেল স্পোন্সর স্কিম মপুং ফানা পাংথোক্নবা ওফিসিয়েলশিং ফিল্ডদা চৎ নবা এম ও এস না খংহনখ্রে

গভর্নমেন্টকী কান্নবশিং অসি বিনিফিসরিশিংদা হকথেংন্না ফংহন্নবা  গভর্নমেন্টকী ওফিসিয়েলশিংনা মরুওইবা থৌদাং লৌগদবনি নুমিৎ  হুম্নিগী খোঙচৎতা মনিপুরদা লাকখিবা…

মহৈরোয় লুপ ৬না ইদুকেসন মিনিষ্টর অমদি কম্মিস্নার ফম থাদোকউ হায়খ্রে

“ঙসি ইতিহাসিক ওইরবা কংলা নোংপোক থোং হাংখ্রে” ‹>³gæ[¹ Úå[>®¡[΢[t¡¤å ³šå} ó¡à¤à Úå[>®¡[΢[t¡ অমা *ÒüÒ>¤à R¡³Ò>ƒ¤KンA¡ ³[>šå¹…

ঐখোয়গী লৈবাক অসি ঙাক শেন্দুনা কায়হন্দনা থম্বা হায়বসি ঙসিগী মীরোল ঐখোয়গী ইথৌদাংনি – সি এম বিরেন

&G> ëºï¹A¡šà ³t¡³ƒà [ƒìCt¡¹[> ÒàÚ¹¤Îå ÒàÚ\¹Î>å ঐìJàÒüKã  Òüšà  Òüšå[Å}>à º³ƒ³[Î R¡àA¡ শেন্দুনা =´Ã´¬ƒKã R¡[ÎKã JåÄàÒü অসি…

Manipur: Couple arrested in the alleged murder of passenger vehicle driver . Body found in Nagaland

The body of a missing van driver from Manipur was recovered from near Kedima Veswama Bypass…

পাক্তক্ননা উমং কোকথোক্লগা পোপী থারগা দ্রগ শুংফম ওইরকপা লাইবক থিবনি – শ্রী ও ইবোবি

“কংগ্রেস লৈঙাক্কী মতমদা চাইনা, থাইলেন্দ, বেঙ্কোক, লাওস অমদি ইন্দিয়াগা শম্নগদবা ত্রাইলেটরেল অমা ইনখি” W¡ã}Kã º³ƒà l¡ü³}[Å}…

Reknown Manipur theatre personality Padmashri Naba Wareppa passes away

Imphal, January 08 2023: Reknown theatre personality of Manipur, noted playwright Padmashri Awardee Wareppa Naba breathed…